Language: NOR | ENG

Halvårsstudium i kunnskapsledelse

 • Varighet: 1 år
 • Deltid, Samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du får etterspurt kompetanse innen ledelse av kunnskapsorganisasjoner
 • Du får kunnskap om det å jobbe i en lærende og serviceinnstilt organisasjon
 • Du får ledelsesrelevant kunnskap om økonomistyring

Om utdanningen

I en tid hvor organisasjoner er i kontinuerlige endringsprosesser, og individuell og organisatorisk kompetanse er kritiske suksessfaktorer, er det behov for studier vektlegger ledelse av organisatorisk læring og kunnskapsutvikling.

Behovet forsterkes av at mange organisasjoner i dag er kunnskapsintensive, i betydningen at medarbeiderne er høyt utdannet og besitter spesialistkunnskap.

Studiet gir deg kunnskap innen fagområdene; ledelse av læring, kompetanseutvikling, økonomistyring og serviceutvikling i organisasjoner.

Undervisningen legger opp til at du får utveksle erfaringer fra egen arbeidspraksis, både i gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. På den måten får du kunnskapsoverføring på tvers av yrkesgrener. 

Les mer om studiet under "Praktisk informasjon" lenger ned på denne siden.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Profildbilde av Knut Bjørnar Larsen.

- Jeg har sikret meg økt kompetanse

Halvårsstudium i kunnskapsledelse har endret hvordan Knut Larsen utøver sitt yrke. 

Praktisk informasjon

 • Studiet går på deltid over to semestre (høst til vår)
 • Nett- og samlingsbasert med ca. tre todagers-samlinger i halvåret ved Høgskolestiftelsen i Kongsvinger i tillegg til undervisning på nett.
 • Studiet har både skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener. Skriftlige skoleeksamener avholdes ved Høgskolestiftelsen i Kongsvinger. Se vurderingsform for hver av emnene i emnebeskrivelsene

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Hovedmålet for studiet er at studentene skal utvikle sin samlede kompetanse på tre områder, og en kandidat med fullført studium skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten:

 • har kunnskap om teorier for læring i organisasjoner på individ og gruppenivå
 • har kunnskap om hvordan man fasiliterer for å utvikle organisasjoner til lærende organisasjoner
 • har kunnskap om teorier for hvordan man institusjonaliserer kunnskap på organisasjonsnivå
 • har kunnskap om teorier for ledelse i kunnskapsintensive organisasjoner og servicebaserte virksomheter
 • har kunnskap om økonomistyring og økonomiske beslutningsprosesser i virksomheter 

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • behersker metoder for å analysere kompetansegap i organisasjoner
 • kan anvende metodiske verktøy for å stimulere til læring i team og praksisfellesskap
 • behersker metoder for å tilrettelegge for spredning av kunnskap på tvers av organisasjonsenheter
 • kan gjennomføre enkle økonomiske analyser og anvende dette som grunnlag for beslutninger
 • kan anvende modeller for kvalitetsrettet arbeid i ledelse av servicevirksomheter

Generell kompetanse:

 • viser selvstendighet i forhold til å analysere kompleksitet forbundet med læring i organisasjoner
 • har analytisk kapasitet som er overførbar til andre ledelsesfunksjoner og til prosjektarbeid
 • har bevisste holdninger til lederrollen i kunnskapsbaserte organisasjoner
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en
  problemstilling innenfor kunnskapsledelse

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Studiet er en videreutdanning og gir kompetanse for lederstillinger generelt, men med særlig vekt på serviceutvikling, innovasjon og kunnskapsutvikling i organisasjoner. Studiet er sektorovergripende, men i de enkelte emnene blir eksempler fra privat, offentlig og frivillig sektor belyst. Studiet gir også relevant kompetanse for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Studiet kan brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført  Årsstudium i organisasjon og ledelse utgjøre en fordypning i en fri bachelorgrad. Du får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.