Language: NOR | ENG

Videreutdanning i lungesykdommer

  • Varighet: 0,5 år
  • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
  • Studiepoeng 15 studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsfrist: 1.juni 2020

Om utdanningen

  • Du er høgskoleutdannet innen helse/sosialfag
  • Du ønsker å lære mer om lungesykdommer
  • Du ønsker å fordype deg innen faget ditt

Pasienter med lungesykdommer omfatter både kronisk syke, akutt kritisk syke og pasienter med lungekreft. Befolkningens helsetilstand er i endring og antall personer med kroniske lungesykdommer øker.

I følge Helsedirektoratet og Nasjonale faglige retningslinjer og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av kronisk obstruktive lungesykdomer (KOLS) (2012) er KOLS et folkehelseproblem, og forekomsten er økende både i Norge og i resten av verden.

Nye behandlingsmuligheter medfører store utfordringer innen ulike spesialfelt til samarbeid og koordinering for å oppnå kvalitet, trygghet og tilgjengelighet i helsetjenestene. Det er av avgjørende betydning at helsetjenestene har nødvendig kompetanse og tilfredsstillende tilgang på godt kvalifisert personell til å ivareta denne gruppen pasienter i årene som kommer. For de fleste med lungesykdommer vil et kontinuerlig og systematisk oppfølgingstilbud være nødvendig.

I søknadsweb finner du studiet under betaling- og oppdragsstudier --> Betalings- og oppdragsstudier høst 2020

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7564. Du finner studiet under "Betaling og oppdrag: Fakultet for helse- og sosialvitenskap". Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Målgruppe

Studiet retter seg mot høgskoleutdannede profesjonsgrupper, som f.eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, sosionomer og vernepleiere, som arbeider innenfor spesialist- eller kommunehelsetjenesten.

Det er nå åpnet for søking til nytt kull med oppstart høsten 2020.

Praktisk informasjon

Studiet er tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium fordelt over to semestre, og består av et emne som utgjør 15 studiepoeng. Det er organisert i 4 ukesamlinger à 2-3 dager, med ca.1 samling i hver måned. Det er krav om minimum 80% tilstedeværelse.

På grunn av studiets erfaringsbaserte profil legges det opp til prosesspedagogisk tilnærming og tilstedeværelse på samlingene. Praktiske eksempler og studentenes erfaringskunnskap vektlegges og belyses ved hjelp av ulike teoretiske perspektiver.

Emner

Videreutdanning i lungesykdommer

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Studiet har som mål å videreutvikle studentens handlingskompetanse innen lungesykdommer.
Det totale læringsutbyttet for studentene er knyttet til kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse. Studiet skal gjøre studentene i stand til å kombinere klinisk erfaring og
ekspertise med beste tilgjengelig kunnskap for å kunne yte oppfølging og behandling av høy
faglig kvalitet.

Læringsutbytte:
Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:
Kandidaten
- har inngående kunnskap om lungesykdommer og respiratoriske problemer
- har inngående kunnskap om hvordan lungesykdommer utvikler seg
- har kunnskap om akutte- og langtidskomplikasjoner og følgesykdommer
- har kunnskap om de vanligste medisinske undersøkelsesmetoder/-tester for
lungesykdommer

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan sette i gang forebyggende og behandlende tiltak
- kan gjøre selvstendige kliniske vurderinger og beslutninger om tiltak
- kan arbeide kunnskapsbasert med vekt på kritisk vurdering av forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientens preferanser og behov
- kan samhandle med pasienter/brukere, og deres pårørende
- kan samarbeide med andre yrkesgrupper ved planlegging, organisering og utøvelse av tiltak i helsetjenesten
- kan veilede personer med lungesykdommer

Generell kompetanse:
Kandidaten
- har innsikt og kompetanse i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid som gir forutsetninger for at det blir sammenheng på tvers av tjenestesteder og tjenestenivåer
- kan analysere faglig kunnskap kritisk og reflektere over egen praksisutøvelse
- kan formidle spesialisert kompetanse til samarbeidspartnere i helsetjenesten
- kan anvende ny kunnskap innen lungesykdommer i praksis

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning innen helse- og sosialfag. Det stilles krav om 1 års praksiserfaring innen egen profesjon.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Studiet kvalifiserer til en selvstendig og samhandlende klinisk fagutøvelse spesielt rettet mot personer med lungesykdommer.

Mer informasjon

Pris

15500 kr i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap