SEPREP

 • Annet studiested Lokale distriktspsykiatriske senter, evt. annen enhet innen spesialisthelsetjenesten
 • Varighet: 2 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode frist settes for hvert opptak

Om utdanningen

SEPREP ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom

Studiet tilbyr disse to studiene på oppdrag fra stiftelsen SEPREP.

Høgskolen i Innlandet godkjenner studiene og har det overordnede faglige ansvar, opptaks og eksamensansvar for studiene. Stiftelsen SEPREP har det løpende faglige ansvaret for utvikling og gjennomføring av studiet i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Målgruppe

Målgrupper for utdanningene er ansatte innenfor kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og annen relevant tjeneste som har behandlings-, rehabiliterings- og oppfølgings- oppgaver overfor mennesker og ungdom med alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelser.

Studiet er søkbart under kategorien "betaling- og oppdragsstudier" på Søknadsweb.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7573. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Studiet foregår ved et lokalt DPS gjennom stiftelsen SEPREP. Opptak til studiet skjer gjennom lokal koordinator og høgskolen

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte:

 

Kunnskap

Kandidaten:

 • har en helhetlig forståelse av situasjonen til mennesker med alvorlige psykiske lidelser/ruslidelser og kunnskaper om hvordan den psykiske helsen påvirkes av biologiske, psykologiske og sosiolkulturelle faktorer
 • har bred kunnskap om tidlige tegn og faser i utviklingen av alvorlig psykiske lidelser og ruslidelser, og faktorer som hemmer en negativ utvikling og fremmer mening og mestring  
 • har oppdatert kunnskap om relevante tilnærminger og behandlingstiltak
 • har inngående kunnskap om relasjonsaspektet, brukermedvirkning og lokalmiljøets betydning i bedringsprosesser
 • har inngående kunnskap om tvang som fenomen, og betydningen av rett og redusert bruk av tvang
 • har inngående kunnskap om tjenestenettverk og henvisningsveier lokalt

 

Ferdighet

Kandidaten:

 • kan analysere dynamikk og samspill i private og profesjonelle nettverk, og inngå i en konstruktiv og reflektert relasjon til brukeren og privat/profesjonelt nettverk
 • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning, og planlegger og iverksetter behandlings- og oppfølgingstiltak i samarbeid med brukeren og privat/profesjonelt nettverk  
 • kan vise åpenhet, reflektere over egne reaksjoner og bruke seg selv på en konstruktiv måte i møte med brukeren, familie/nettverk og andre samarbeidspartnere

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan anvende sin samlede kompetanse slik at det bidrar til videreutvikling og nytenking når det gjelder kvalitet og brukermedvirkning i tjeneste­tilbudet
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter slik at det bidrar til å fremme kvalitet og utvikle nye samarbeidsformer i flerfaglig og tverretatlig samhandling  
 • kan bidra til kunnskaps- og praksisutvikling og innovative prosesser på eget arbeidssted
 • har grundig innsikt i betydningen av, og fremmer en praksis som styrker den enkeltes livskvalitet og bedringsprosess
 • har en bevissthet rundt egne tanker, følelser og reaksjoner for å forstå og forholde seg hensiktsmessig og målrettet i allianseskapende arbeid 
 • kan sikre at menneskerettighetene blir ivaretatt
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger og bidra til løsninger i møte med praktiske utfordringer 

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende innen helse- og sosialfag, pedagogiske fag

eller andre relevante fagområder, og tilsetting i minst 50 % relevant stilling gjennom hele studiet.

Les mer om søknad og opptak

Mer informasjon

Pris

Eksamensavgift på 4200,- i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap