Studieplan 2019/2020

LUNGE Videreutdanning i lungesykdommer

Navn på fag/studieplan

Videreutdanning i lungesykdommer

Studiepoeng

15

Studiets nivå og organisering

Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre.

Bakgrunn for studiet

Pasienter med lungesykdommer omfatter både kronisk syke, akutt kritisk syke og pasienter
med lungekreft. Befolkningens helsetilstand er i endring og antall personer med kronisk
lungesykdommer øker.

I følge Helsedirektoratet og Nasjonale faglige retningslinjer og veileder for forebygging,
diagnostisering og oppfølging av kronisk obstruktive lungesykdommer (KOLS) (2012) er
KOLS et folkehelseproblem, og forekomsten er økende både i Norge og i resten av verden.
Nye behandlingsmuligheter medfører store utfordringer innen ulike spesialfelt til samarbeid
og koordinering for å oppnå kvalitet, trygghet og tilgjengelighet i helsetjenestene. Det er av
avgjørende betydning at helsetjenestene har nødvendig kompetanse og tilfredsstillende tilgang
på godt kvalifisert personell til å ivareta denne gruppen pasienter i årene som kommer.
For de fleste pasienter med lungesykdommer vil et kontinuerlig og systematisk
oppfølgingstilbud være nødvendig. Uansett hvilken del av helsetjenesten en befinner seg i, vil
informasjon, støtte og veiledning være sentrale oppgaver. Kompleksiteten i helsetjenestene
krever at det utdannes flere med spesialistkompetanse for å kunne ivareta denne
pasientgruppen.

Læringsutbytte

Studiet har som mål å videreutvikle studentens handlingskompetanse innen lungesykdommer.
Det totale læringsutbyttet for studentene er knyttet til kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse. Studiet skal gjøre studentene i stand til å kombinere klinisk erfaring og
ekspertise med beste tilgjengelig kunnskap for å kunne yte oppfølging og behandling av høy
faglig kvalitet.

Læringsutbytte:
Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:
Kandidaten
- har inngående kunnskap om lungesykdommer og respiratoriske problemer
- har inngående kunnskap om hvordan lungesykdommer utvikler seg
- har kunnskap om akutte- og langtidskomplikasjoner og følgesykdommer
- har kunnskap om de vanligste medisinske undersøkelsesmetoder/-tester for
lungesykdommer

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan sette i gang forebyggende og behandlende tiltak
- kan gjøre selvstendige kliniske vurderinger og beslutninger om tiltak
- kan arbeide kunnskapsbasert med vekt på kritisk vurdering av forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientens preferanser og behov
- kan samhandle med pasienter/brukere, og deres pårørende
- kan samarbeide med andre yrkesgrupper ved planlegging, organisering og utøvelse av tiltak i helsetjenesten
- kan veilede personer med lungesykdommer

Generell kompetanse:
Kandidaten
- har innsikt og kompetanse i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid som gir forutsetninger for at det blir sammenheng på tvers av tjenestesteder og tjenestenivåer
- kan analysere faglig kunnskap kritisk og reflektere over egen praksisutøvelse
- kan formidle spesialisert kompetanse til samarbeidspartnere i helsetjenesten
- kan anvende ny kunnskap innen lungesykdommer i praksis

Målgruppe

Studiet retter seg mot høgskoleutdannede profesjonsgrupper, som f.eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, sosionomer og vernepleiere, som arbeider innenfor spesialist-eller kommunehelsetjenesten.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Utdanningen kvalifiserer til en selvstendig og samhandlende klinisk fagutøvelse spesielt rettet mot personer med lungesykdommer. Eksempelvis på lungerehabiliteringssykehus, avdelinger og poliklinikker for lungesyke, og i kommunehelsetjenesten.

Opptakskrav og rangering

Fullført bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning innen helse- og sosialfag. Det stilles krav om 1 års praksiserfaring innen egen profesjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer som inkluderer forelesning, gruppearbeid, praktiske øvelser og andre studentaktive metoder som case og kasuistikker. På grunn av studiets erfaringsbaserte profil legges det opp til prosesspedagogisk tilnærming og tilstedeværelse på samlingene. Praktiske eksempler og studentenes erfaringskunnskap vektlegges og belyses ved hjelp av ulike teoretiske perspektiver.
Det forventes at studentene benytter høgskolens læringsplattform Fronter aktivt, og deltar i dialogen og samarbeidet med medstudenter og faglærer på Fronter.

Vurderingsformer

Studentene vurderes gjennom obligatoriske arbeidskrav og eksamen. De obligatoriske arbeidskravene består av gruppeoppgaver som blir gjennomført gjennom simulering i øvingsavdelingen og innlevering med tilbakemelding på Fronter, for å fremme samarbeid og refleksjon, og at studentene blir bedre kjent med hverandres profesjoner.
Eksamen blir gitt som en individuell hjemmeeksamen hvor studenten får anledning til å benytte erfaringer fra egen arbeidsplass og tydeligere får vist egen kompetanse.

Internasjonalisering

I undervisningen og litteraturen legges det vekt på internasjonal forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.

Informasjons- og kildekompetanse

I samarbeid med høgskolens bibliotek og IT-tjeneste vil det bli gitt orientering om bruk av de tilbud som kan benyttes ved høgskolen relatert til kommunikasjon, informasjon og tekniske hjelpemidler. Informasjonskompetanse kommer inn som tema i teoriundervisningen for obligatoriske oppgaver. Studentene får opplæring i å søke etter relevant informasjon og nyere forskning. De må kunne vurdere de ulike informasjonskildene kritisk, vite hva slags krav som stilles til sitering og annen bruk av kilder samt kunne anvende kildeopplysning i skriftlige fremstillinger. Det legges vekt på at studentene skal forstå behovet for oppdatering og ny
3
kunnskap og være i stand til å innhente og anvende informasjonen i egen læring/for eget læringsutbytte.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne som utgjør 15 studiepoeng. Emnets innhold beskrives nærmere i punkt 13. Studiet er organisert i totalt 4 samlinger à 2 – 3 dager, med ca. 1 samling i hver måned.
Det er krav om minimum 80 % tilstedeværelse.Videreutdanning i lungesykdommer
Studiepoeng År 1