Helseerklæring

Informasjon om krav til medisinsk testing finner du på nettsidene til Samordna opptak og i Forskrift om tuberkulosekontroll.

Studenter ved helse-/sosialfagutdanninger og lærerutdanninger som skal ut i praksis i helse- og omsorgstjenesten, skole, barnehage eller annen praksis knyttet til barneomsorg, må levere egenerklæring vedrørende tuberkulose. Skjema finner du her:

Egenerklæring tuberkulose

Studenter som skal ha praksis eller klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie må i tillegg levere egenerklæring vedrørende MRSA, jf. Forskrift om antibiotikaresistente bakterier. Dette skjemaet finner du her:

Egenerklæring MRSA

Studenter forplikter seg til å forholde seg til nevnte forskrifter gjennom hele studietiden. Ved eventuelle endringer må ny dokumentasjon leveres.