Tilrettelegging

Har du behov for tilrettelegging? 

Ved Høgskolen i Innlandet ønsker vi å legge forholdene til rette for en god studiehverdag for alle. Studenter som har funksjonsnedsettelse, nedsatt syn eller hørsel, kronisk sykdom, dysleksi eller plager som medfører en ulempe i studiesituasjonen kan få tilrettelegging i studiehverdagen og til eksamen.

Ta kontakt med studieadministrasjonen på ditt studiested så tidlig

 som mulig i semesteret dersom du trenger tilrettelegging i din studiehverdag.

NLB- Biblioteket for lyd og punkt

 er eit bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vanskar med å lese trykt tekst. Tilbodet er gratis og gjeld for studentar ved universitet, høgskule og fagskule. Nedsett syn, dysleksi, ADHD og andre funksjonsnedsettelsar som gir lesevanskar, gir lånerett hjå NLB.

Ekstra stipend

Studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan få ekstra stipend. Ordningen gjelder også studenter med dysleksi. Se Lånekassen for mer informasjon.