Oppløftende resultater i Studiebarometeret

Bilde av studenter i Hollywood-trappa på studiested Lillehammer (foto: HINN)

Studentene ved HINN er i stor grad fornøyd med studieprogrammet sitt, og da spesielt dets evne til å inspirere, undervisningen og vurderingsformene (foto: Høgskolen i Innlandet). 

Studentene ved HINN er spesielt tilfredse med studieprogrammenes evne til å inspirere og vurderingsformene.

Det viser ferske tall fra Studiebarometeret som ble lagt fram 12. februar. Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse som gikk ut til alle 2. års bachelor- og masterstudenter i oktober 2018. 1294 studenter besvarte undersøkelsen ved HINN.

Gode tall på alle hovedområder

Studiebarometeret viser studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter på en skala fra 1 til 5. På overordnet nivå ligger HINN på linje med, eller over, det nasjonale gjennomsnittet på samtlige hovedområder. På det oppsummerende spørsmålet om overordnet tilfredshet med studieprogrammet får HINN resultatet 4,1, noe som er likt med det nasjonale snittet.

- Vi kan se av resultatene at studentene våre i stor grad er fornøyd med studieprogrammet sitt, og da spesielt dets evne til å inspirere, undervisningen som blir gitt og vurderingsformene som blir benyttet. I tillegg er de fornøyd med læringsmiljøet og infrastrukturen, sier  prorektor utdanning, Stine Grønvold.

Litt mindre fornøyd er studentene våre når det kommer til spørsmål knyttet til tilbakemelding, veiledning og medvirkning.

- Totalt sett har vi gode resultater å vise til, og flere enkeltstudier kan vise til strålende resultater. For Høgskolen er undersøkelsen nyttig i arbeidet med utdanningskvalitet. De overordnede tallene kan fortelle oss noe om trender over tid, og tallene knyttet til hvert studieprogram kan gi oss informasjon om hvilke tiltak som fungerer. Vi ønsker å sikre studentene våre en best mulig studiehverdag, sier Grønvold. 

Bruker mindre tid på å studere

Barometeret viser at våre studenter bruker noe mindre tid på studier enn gjennomsnittet på landsbasis. I snitt bruker våre studenter 31 timer totalt på organiserte studieaktiviteter og egenstudier i uka, mens det nasjonale snittet er på 34 timer.

- Vi ser at det er store variasjoner mellom fagområder og studier på dette området. Vi har også flere masterstudier som er rene deltidsstudier. Undersøkelsen viser at 62 prosent av våre studenter i større eller mindre grad jobber ved sidene av studiene, noe som kan påvirke tiden de bruker på studier, forteller Grønvold. 

Følger opp resultatene

Resultatene fra Studiebarometeret er svært detaljerte helt ned på det enkelte studieprogram. I tiden som kommer vil barometeret spille en viktig rolle i arbeidet med å sikre god kvalitet på det enkelte studieprogram ved Høgskolen i Innlandet. Studenter og fagmiljøer involveres i dette arbeidet. 

- Resultatene blir fulgt opp. Vi er i gang med å analysere tallene fra rapportene på ulike nivåer og opplever undersøkelsen som et nyttig verktøy i kvalitetsarbeidet når vi ser den i sammenheng med andre ordninger vi har for evaluering og tilbakemelding, sier Grønvold.

Kontaktperson prorektor utdanning Stine Grønvold, telefon 902 06 967

Sist endret: .