Language: NOR | ENG

Nybø besøker Høgskolen i Innlandet

Nybø besøker Høgskolen i Innlandet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø besøker Høgskolen i Innlandet studiested Elverum tirsdag 22. januar for å diskutere internasjonal studentmobilitet. (Foto: Marte Garmann)

Tirsdag 22. januar kommer forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø til Høgskolen i Innlandet studiested Elverum for å få innspill til den kommende stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet. 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø har invitert alle universiteter og høgskoler til å komme med innspill til stortingsmeldingen som ventes klar i årsskiftet 2019/20. 

-Å heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning er en av regjeringens viktigste prosjekter. Internasjonal studentmobilitet, både norske studenter til utlandet og utenlandske studenter til Norge, må være en naturlig del av det strategiske arbeidet med kvalitet, og et sentralt aspekt ved internasjonalisering av høyere utdanning, sier ministeren i sin høringsinvitasjon. 

Besøket ved Høgskolen i Innlandet er en del av statsrådens informasjonsinnhenting i forkant av arbeidet med stortingsmeldingen. 

-Jeg vil allerede i startfasen av dette arbeidet gå i dialog med studentene, institusjonene og andre relevante aktører for å definere målsettinger, identifisere utfordringer og få innspill til de rette tiltakene og virkemidlene. Det overordnede målet må være en kulturendring, slik at studentmobilitet i enda større grad enn i dag blir en integrert del av studiene og av arbeidet for økt kvalitet i utdanningen, sier Nybø.

Møter studenter

Møtet med Høgskolen i Innlandet tirsdag 22. januar blir todelt. Først ønsker statsråden å møte studenter med ulike erfaringer fra utveksling i studieløpet. Denne delen foregår i biblioteket på Terningen Arena fra kl 1100 til ca kl 1200. Deretter blir det et mer formelt møte med høgskolens ledelse, faglig og administrativt ansatte med ansvar for studentmobilitet og studentrepresentanter for å diskutere utfordringer, muligheter og virkemidler for å stimulere til økt utveksling. 

Høgskolen i Innlandet har allerede spilt inn svar til høringen. Kort oppsummert sier HINN at det er viktig å anerkjenne at internasjonale perspektiver ivaretas i utdanningene på andre måter enn ved mobilitet alene. Incentivordninger bør innlemme kortere opphold utenlands. Arbeid med å øke mobiliteten er ressurskrevende både for fagmiljøene og for det administrative apparatet som støtter opp omkring ordningene som etableres. Økt studentmobilitet er allikevel ett av mange viktige tiltak for kvalitetsutvikling, og HINN stiller seg positiv til ambisjonen om en kulturendring i sektoren, da dette er sammenfallende med høgskolens strategiske mål.