Disputerer på effektiviteten i norske nettselskaper

Strømkabler i solnedgang (Colourbox)

Førstelektor Ørjan Mydland disputerer for sin doktorgrad innen fortaksøkonomi ved NHH 10. desember 2018.

Tittel på avhandlingen er «Essays on efficiency and economies of scope and scale in electricity networks».

En konkurranseutsatt næring, men også monopol

Strømmarkedet i Norge består på den ene siden av konkurranseutsatt næring innen produksjon og salg av strøm hvor alle konsumenter kan kjøpe strøm fra ulike tilbydere. På den andre siden består strømmarkedet også av nettselskapene som er naturlige monopol, og som har ansvar for distribusjon av strøm.

På grunn av høye investeringskostnader, er det kun ett selskap per konsesjonsområde. Dette medfører at alle må betale nettleie til dette ene nettselskapet.

Elektrisitetsindustrien er kompleks, fordi produksjon og konsum av elektrisitet må skje samtidig. Med den norske Energiloven (1991), var det kun nettselskapene som ble regulert, mens produksjon og salg av elektrisitet ble konkurranseutsatt.

Mer kunnskap om markedsstrukturen

Målet med Ørjan Mydlands avhandling er å øke forståelsen av effektivitetsmål og metoder, og å få mer kunnskap om markedsstrukturen innen distribusjon av elektrisitet.

Den første studien omhandler stordriftsfordeler i de norske nettselskapene. Studien viser at det eksisterer uutnyttede stordriftsfordeler blant de norske nettselskapene, og at dette ser ut til å øke over tid.

I den andre studien viser Mydland at det, spesielt for de minste selskapene, eksisterer det store samdriftsfordeler for de selskap som både produserer og distribuerer strøm.

I den tredje studien viser resultatene at det eksisterer sammenslåingsgevinster blant et utvalg nettselskaper, men målt i forhold til de totale kostnadene i industrien, er gevinstene relativt små.

Den fjerde studien er en effektivitetsanalyse av de norske nettselskapene. Effektivitetsmålene blir splittet inn i tidsavhengig og tidsuavhengig ineffektivitet. Studien skiller også mellom teknisk ineffektivitet som skyldes for høyt kostnadsnivå i forhold til produksjonsnivå, og ineffektivitet som skyldes feil sammensetning av innsatsfaktorene i produksjon. I den norske reguleringsmodellen måles teknisk effektivitet.

Resultatene i studien kan tyde på at dersom det tas hensyn til feil sammensetning av innsatsfaktorer i produksjon, så er kostnadsnivået for høyt, også for de mest effektive nettselskapene i den norske reguleringsmodellen.

Avhandlingen som del av større forskningsprosjekt

Mydland har arbeidet med sin doktorgrad gjennom forskningsprosjektet ElBench (Effektivitetsanalyser og regulering av norske nettselskap), som har vært et samarbeid mellom NHH, HINN, NVE og seks av de større nettselskapene i Norge. Han har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.

Mydland vil i framtiden kunne bidra i det videre arbeidet ved ph.d.-programmet innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP).

Veiledere

Mydlands hovedveileder har vært professor Mette Bjørndal fra NHH, mens førsteamanuensis Endre Bjørndal fra NHH og professor Gudbrand Lien fra HINN som medveiledere

Sist endret: .