Language: NOR | ENG
2019/2020

48LUNGE1 Lungesykdommer

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten

 

 • har inngående kunnskap om lungesykdommer og respiratoriske problemer
 • har inngående kunnskap om hvordan lungesykdommer utvikler seg
 • har kunnskap om akutte- og langtidskomplikasjoner og følgesykdommer
 • har kunnskap om de vanligste medisinske undersøkelsesmetoder/tester for lungesykdommer

 

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan sette i gang forebyggende og behandlende tiltak
 • kan gjøre selvstendige kliniske vurderinger og beslutninger om tiltak
 • kan arbeide kunnskapsbasert basert på kritisk vurdering av forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientens preferanser og behov
 • kan samhandle med pasienter/brukere, og deres pårørende
 • kan samarbeide med andre yrkesgrupper ved planlegging, organisering og utøvelse av tiltak i helsetjenesten
 • kan veilede personer med lungesykdommer

 

Generell kompetanse:

Kandidaten         

 • har innsikt og kompetanse i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid som gir forutsetninger for at det blir sammenheng på tvers av tjenestesteder og tjenestenivåer
 • kan analysere faglig kunnskap kritisk og reflektere over egen praksisutøvelse
 • kan formidle spesialisert kompetanse til samarbeidspartnere i helsetjenesten
 • kan anvende ny kunnskap innen lungesykdommer i praksis

Innhold

Sykdomslære om lungesykdommer og respiratoriske problemer

 • lungesykdommer med vekt på KOLS og lungekreft
 • akutt- og kronisk respirasjonssvikt og respiratoriske problemer forårsaket av andre tilstander
 • komplikasjoner til andre organer som følge av lungesykdom

Å bli akutt og kronisk lungesyk

 • reaksjoner på å bli syk
 • reaksjoner på endringer i sykdomsbildet
 • lungesykdom sett i et alders- og kjønnsperspektiv
 • brukermedvirkning/empowerment og pårørende veiledning

Farmakologi

 • ulike medikamentelle tilnærminger
 • håndtering av medikamenter og observasjoner

Tiltaksytelser i forhold til lungesykdommer

 • kommunikasjon, samhandling og livsstilsendring 
 • tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet består av fire samlinger over 2-3 dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, simulering, kasuistikker, erfaringsutveksling og gruppearbeid.

Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i gruppe (se obligatoriske krav).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • To skriftlige gruppeoppgaver med tilbakemelding til studentene.
 • 80 % tilstedeværelse på samlinger.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 14 virkedager etter siste samling. Vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter.